1. Política de privacitat

En virtut del que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us comuniquem que les dades que ens faciliteu seran tractades pel titular d’aquest lloc web amb les següents finalitats:

Apartat “Atenció al client/Contacte”: les dades que ens faciliteu seran tractades amb la finalitat de contestar a les vostres consultes o peticions i prestar-vos els serveis que heu sol·licitat.

Subscripció al butlletí d’informació (‘newsletter’): us comuniquem que les dades que ens faciliteu es tractaran amb la finalitat de gestionar l'enviament d'informació comercial a través de correu ordinari, correu electrònic, SMS o fax, sobre el nostre hotel.

“Reserves”: les dades personals facilitades en aquest apartat es tractaran amb la finalitat de gestionar les reserves sol·licitades per vostè. En tots els casos, les dades facilitades podran ser tractades amb la finalitat d'elaborar estadístiques internes per a millorar els nostres serveis. Les dades personals facilitades només es conservaran mentre es mantingui la nostra relació comercial i seran bloquejades un cop extingida, durant el termini que estableixin les prescripcions legals, i restaran a disposició únicament de jutjats i tribunals per atendre possibles reclamacions, després del qual aquestes dades seran cancel·lades. La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de les obligacions contractuals assumides per vostè en sol·licitar els nostres serveis. Us informem que les dades personals facilitades podran ser tractades amb la finalitat d'enviar-vos comunicacions informatives i d'un altre tipus (ofertes, esdeveniments, felicitacions, etc.), per això heu de marcar la casella habilitada per a tal efecte. Les dades proporcionades es conservaran amb aquesta finalitat mentre no sol·liciteu el cessament dels enviaments publicitaris. Tindreu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament, basada en el consentiment previ a la seva retirada. Podeu exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o limitació del tractament, dirigint-vos a la següent adreça de correu electrònic: pdatos@estivalgroup.com o a la següent adreça postal: Estival Group , amb domicili al Camí del Recó, 15, Platja de La Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona) .

Un cop rebuda la vostra sol·licitud, us enviarem un formulari per a l'exercici del dret concret sol·licitat, que haureu d'emplenar i enviar-nos juntament amb una fotocòpia del DNI o passaport. Una vegada rebuda aquesta documentació, atendrem l'exercici dels vostres drets en els terminis establerts legalment i, en cas de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podreu presentar una reclamació a l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agdp.es).

2. Cookies

Veure política d'ús de cookies.

3. Registro de visites

En cada accés al servidor d' Estival Group es recollirà l'adreça IP des de la qual navega l'usuari i es registrarà, així com les pàgines d' Estival Group que visiti. Aquestes dades seran emmagatzemades en un arxiu LOG amb finalitats estadístiques i per determinar el nombre de pàgines vistes.

4. Enllaços

El portal de www.estivalgroup.com permet accedir a altres pàgines web gestionades i controlades per tercers a través de diferents enllaços per facilitar als usuaris la cerca d'informació, continguts i serveis d'Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se una recomanació o invitació a visitar-los. La realització d'un enllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del portal de paratytech.com haurà de sotmetre's a les següents condicions:

• Qualsevol enllaç al portal de Estival Group s'efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté;
• No es permet la reproducció, en cap cas, dels serveis o continguts del portal d'Estival Group ;
• La pàgina web en la qual s'estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums o a l'ordre públic, ni proporcionarà continguts contraris a qualsevol dret de tercers;
• No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del portal de paratytech.com, ni sobre els serveis o continguts d'aquest;
• No s'establiran deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb les pàgines del portal de paraty.es sense la prèvia autorització expressa d'Estival Group ;
• Excepte aquells signes que formin part de l’enllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Estival Group ;
• L'establiment de l’enllaç no implicarà l'existència de relacions entre Estival Group i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni que Estival Group hagi autoritzat l’enllaç o supervisat, conegut, acceptat o assumit els serveis i continguts oferts en aquest portal. Estival Group no comercialitza, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis i informacions disponibles en aquestes pàgines web, i no se’n fa responsable, com tampoc de les informacions i manifestacions que s'hi incloguin. Estival Group no és responsable tampoc dels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en les pàgines web no gestionades per ell mateix.

5. General

Estival Group es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o de les informacions ofertes, de la seva presentació o localització i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web d'Estival Group . Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Estival Group a títol gratuït. El correu electrònic no serà considerat com mitjà vàlid a l'efecte de presentació de reclamacions. Per a això, hauran de dirigir-se al Departament d'Assessoria Jurídica d'Estival Group , situat al Camí del Recó, 15, Platja de La Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona) , des d’on s’indicaran en cada cas els passos a seguir.

Totes les qüestions relatives a la pàgina web d' Estival Group es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals corresponents, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.

6. Veracitat de les dades

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, mentre que Estival Group es reserva el dret a excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Així mateix, l'usuari ha de trobar-se degudament habilitat per facilitar dades de terceres persones. Només si disposa del consentiment dels futurs hostes de l'hotel, l'usuari podrà facilitar a l'hotel aquestes dades. Tal informació, que permetrà a Estival Group procurar un millor servei als seus hostes, és opcional, per la qual cosa la seva consignació per part de l'usuari implica, sota la seva exclusiva responsabilitat, l'assumpció del deure d'informar aquells del contingut de la nostra política de privacitat amb caràcter previ a l'oferiment de la informació personal.

7. Responsabilitat de l’hotel

L'accés a la pàgina no implica en cap cas l'existència d'una relació comercial entre usuari i Estival Group . Estival Centurión. El portal únicament subministra informació sobre les places hoteleres vacants en el moment de sol·licitar l'esmentada informació, per la qual cosa si l’usuari efectua la reserva on-line, està contractant directament amb l'hotel i no amb el portal. La versió impresa de la reserva efectuada serveix de localitzador quan acudeixi a l'hotel. La reserva de nits d'hotel en aquest lloc web implica l'adhesió i acceptació per part del client de totes i cadascuna de les condicions generals aquí exposades. Mitjançant l'acceptació de les següents clàusules, l’usuari declara i accepta:

1) Ser major d'edat i disposar de plena capacitat per efectuar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben en la pàgina web.
2) Que les dades subministrades quan efectua la reserva on-line són veritables, completes i concises.
3) Que únicament es troben compreses en la web aquelles pàgines que figuren dins del mapa web.
4) Que l'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat de l'usuari.
5) Que una vegada realitzada la reserva es procedirà a l'arxiu del document electrònic en què s'ha formalitzat, al qual podrà accedir en qualsevol moment.
6) Que confirma la reserva feta, és a dir, les dates indicades, el nombre d'habitacions, de persones i l'hotel triat.
7) Que les condicions i el preu de la reserva efectuada són els que es determina expressament en les condicions de la tarifa, incloses expressament en la pàgina on es fa la reserva.
8) Respecte a la relació amb el portal, aquest ofereix la possibilitat de reservar habitacions de l'hotel triat a través de la seva pàgina web, però no ofereix cap mena de prestació hotelera sota la seva responsabilitat.
9) Que les dades de la targeta de pagament es recullen a l'efecte de garantir la reserva. El pagament de la reserva es farà efectiu a l'hotel triat i només en el cas de cancel·lacions o incompareixences no-presentació (no show) es procedirà a l'anul·lació de la reserva i s’aplicarà el càrrec fixat en les condicions de la tarifa.
10) Les ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei.

8. Preus

Els preus que s'indiquen són Preus de Venda al Públic, amb IVA inclòs. El preu inclou: preu per nit en funció de la mena d'habitació i règim seleccionats, a excepció dels hotels en els quals s'indiqui específicament la inclusió d'altres serveis. El preu no inclou: qualsevol servei no especificat a més d'extres com ara trasllats, propines, trucades telefòniques, serveis de bugaderia, minibar, pàrquing, etc. Hora d'entrada (check-in) i de sortida (check-out) per norma general, i tret que expressament es pacti una altra cosa amb l'establiment, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d'arribada i hauran de quedar lliures a les 12 hores del dia de sortida.

9.Passaports i visats

Tots els viatgers sense excepció (nens inclosos), hauran de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI, segons la legislació vigent. Serà per compte d’ells mateixos, quan els viatges així ho requereixin, l'obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Els menors de 18 anys han de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors, en previsió que pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat. En cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l'usuari, o ser denegada la seva entrada al país per manca dels requisits que s'exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser-ne portador, l'hotel declina tota responsabilitat per fets d'aquesta índole i va a compte del consumidor qualsevol despesa que s'origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i les normes establertes per al supòsit de no-presentació.